Ընտանեկան բռնության մասին օրենքի վերաբերյալ նյութերի հավաքածու

By | November 29, 2016

Նյութը լրացվելու է: Տարբերակը վերջնական չի:

Ներկայացնում ենք նյութերի ցուցակ, հետաքրքրվածներին Ընտանեկան բռնության մասին օրենքով: Այս պահին օրենքի ընդունումը սառեցվել է: Օրենքը կազմում է համակարգ` Ստամբուլյան կոնվենցիայի, այսպես կոչված բռնության մասին օրենքի և ընտանեկան օրենսգրքի փոփոխությունների:

Տեսահոլովակ, վիճակագրական տվյալներով`  

https://www.youtube.com/watch?v=YJDMlihqg0c

Բուն օրենքի նախագիծը `

Պատճեն` hanun.am/doc/brnutyun.pdf
http://www.moj.am/legal/view/article/978

Փոփոխությունները ընտանեկան օրենսգրքում /կարգավիճակը պարզ չի/
http://lori.mtad.am/files/docs/11598.pdf

Ստամբուլյան կոնվենցիան`
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046253f/

“Соблюдение положений настоящей Конвенции Сторонами, в частности путем принятия мер по защите прав жертв, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации гендерной идентичности возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или по иным признакам”

Օրենքի նախկին տարբերակի վերլուծություն 
http://hanun.am/?p=612

Իրավիճակի գնահատում
https://www.youtube.com/watch?v=H2xgmF8-owg&t=9s

Եվրախորհրդի որոշումը երեխաներին ընտանիքներից անօրինական հեռացման մասին`
Գոյություն չունի որևէ է երկիր, որտեղ նման օրենքները ընդունումը   բերել է դրական արդյունքի, սակայն ԵՄ-ը շարունակում է հովանավորել ՀՀ-ում նման օրենքների ընդունումը: ԵԽ բարձրագույն մակարդակով ճանաչել խնդրի առկայությունը`
http://www.kommersant.ru/doc/2715249

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала в четверг резолюцию о необходимости усилить законодательную и судебную защиту прав детей при решении вопроса об их изъятии из семьи. ПАСЕ заявила, что в ряде стран детей забирают под опеку слишком опрометчиво, и это тем более трагично, когда решения носят необратимый характер, например, в случаях усыновления без согласия родителей. Государствам-членам Совета Европы рекомендовано предотвращать разрыв семейных связей, учитывая интересы и мнение детей.


Միջազգային մաֆիայի առկայության մասին`

http://geoclub.info/torgovlya-detmi/

Սենատոր Նենսի Շեյֆեռի ելույթը ԱՄՆ-ում երեխաներին ընտանիքներին օտարելու բիզնեսի մասին`
https://www.youtube.com/watch?v=04wXVNhu0hc&t=2s

Մանրամասն վերլուծություն՝
https://www.youtube.com/watch?v=kWrRZv12TPI&t=666s

Նախագծի հոդվածներից դրույքներ

22.1 Իրավասու մարմիններն ընտանեկան բռնության դեպքերի և(կամ) ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին կամ ենթադրաբար ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին առնչվող հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ անձնական կյանքի տվյալները ստանում են ինքնուրույն իրականացրած աշխատանքների արդյունքում, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, միջազգային, հասարակական կազմակերպություններից, զանգվածային լրատվության միջոցներից, ֆիզիկական անձանցից հնարավոր ցանկացած եղանակով՝ գրավոր, էլեկտրոնային նամակագրության, «թեժ գծերի» միջոցով և այլն:

4. 10) ընտանեկան բռնության ենթարկվածի նույնացում՝ անհետաձգելի միջամտության և պաշտպանական որոշումները համարվում են ընտանեկան բռնության ենթարկվածի նույնացում՝ սույն օրենքի իմաստով: Նույնացված անձը հնարավորություն ունի օգտվելու սույն օրենքով նախատեսված՝ ապաստարանի և Աջակցության կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայություններից, անվճար իրավաբանական և առաջնային բժշկական օգնությունից, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության ենթարկվածների աջակցության հատուկ հաշվեհամարից:

Հոդված 8. Ոստիկանության գործունեության ուղղություններն ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի բնագավառում
1) ստեղծում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի բնագավառում հատուկ ստորաբաժանում.
2) պրոֆիլակտիկ հաշվառման է վերցնում , /այսինքն` ցանկացած ընտանիք, մեկն` hanun.am/ այն անձանց, ովքեր հակված են /որոշման չափանիշ չկա. մեկն` hanun.am/ընտանեկան բռնություն կատարելուն, և պարբերական այցելություններ կատարում այն ընտանիքներ, որոնց անդամները վերցված են պրոֆիլակտիկ հաշվառման.

Մեկնաբանություններ

Ընտանեկան բռնության օրենքը, որը սահմանում է այսպես կոչված հոգեբանական և տնտեսական բռնություն /որի մինչև դատական որոշումը ենթադրաբար իրական կամ ոչ լինելը որոշելու է իրականում սոց աշխատողը/ թույլ է տալու կիրառել օրենքը,  վերահսկելու համար ցանկացած ընտանիք և ներխուժելու այն ցանկացած պահին, ինչպես նաև ժամանակավոր ապաստարան հատկացնելու, մինչև դատական որոշումը:

Փաստացիորեն ստեղծվում է այսպես կոչված մեխանիզմ բաղկացած երեք մասից:

1 Ընտանեկան բռնության օրենքը սահմանում է մեխանիզմներ ցանկացած ընտանիք ներխուժելու և սոց աշխատողի կամավոր տրամադրությամբ հոգեբանական կամ տնտեսական բռնության հնարավոր առկայությունը ֆիքսելու /օրենքով նախատեսված դեպքերում դիմում են դատարան` պաշտպանական որոշման համար/:

2 Հոգեբանական բռնության զոհի ժամանակավորապես ապաստարան տեղափոխելու իրավասություն են ստանում հատուկ պետական ստորաբաժանումներ: Եթե խոսքը գնում է երեխայի մասին, ապա դա կարող է արվել ծնողների կամքին հակառակ սոց աշխատողի որոշմամբ:

3 Երեխաներին վերջնական օտարումը ընտանիքներից կարգավորվելու է փոփոխված ընտանեկան օրենսգրքով, որտեղ դաստիրակություն բառը ըստ http://lori.mtad.am/files/docs/11598.pd առաջարկվում է փոխել ՞իրավունք և շահ՞ հասկացություններով:

Ստամբուլյան կոնվենցիան այդ ամենում ուղղված է ֆիքսել երեխայի իրավունքները վերաբերվող նորմատիվ բազան ինչպես նաև գենդերային ինքնության շեղված /արվամոլ և այլ շեղումների/ նորմերը, որպես մարդի իրավունքների ստանդարտ

 


Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hits from 1.17.2014: 2,684